ESCO-toiminta

ESCO malli(ESCO-opas, 2007)

ESCO-palvelu on liiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija (Energy Service Company) sitoutuu sovittavalla tavalla energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen asiakasyrityksessä. (Motiva, 2007).

Palvelun tarjoajana voi toimia erillinen ESCO-yritys, ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö ja energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys. (Motiva, 2007).

ESCO-palvelussa energiansäästö saavutetaan yhden tai usean rakennuksen yhden tai usean laitteen tai laiteryhmän tai järjestelmän säästötoimenpiteellä. Toteutus koostuu siis useimmiten LVI-, sähkö-, automaatio- ja rakennusteknisistä toimenpiteistä ja investoinneista (Heimonen ym. 2006).

Kustannukset maksetaan säästöillä

Kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energiasäästöstä.

ESCO-palvelu sopii teollisuusyrityksiin sekä julkiselle ja yksityiselle palvelusektorille. Hankkeille järkeviä kohteita löytyy mm. rakennusten talotekniikkajärjestelmistä, teollisuuden käyttöhyödykejärjestelmistä ja energiantuotannosta. (Motiva, 2007).

Soveltuvuus ja hyödyt

ESCO -hankkeessa energia-asiantuntija kehittää, rahoittaa ja toteuttaa kunnassa säästöinvestointeja. Toteutuskustannukset katetaan osittain tai kokonaan energian tai kustannusten säästöillä.

ESCO -palvelu soveltuu tilanteisiin, joissa kunnan omat resurssit (osaaminen, henkilöstö, rahoitus) eivät ole riittävät. Se sopii kuntien hankkeisiin, joissa hanke voidaan kokonaan tai pääosin rahoittaa sen tuottamilla energian kustannussäästöillä.

ESCO -palvelun hyödyt kunnalle:

  • Energiakulutuksen aleneminen
  • Omaa rahoitusta ei välttämättä tarvita
  • Kustannukset katetaan syntyvillä energiankulutuksen säästöillä
  • Investointi hyötyineen siirtyy sopimuskauden jälkeen kunnalle
  • Mahdollistaa hankeen nopean toteutuksen
  • Parantaa kunnan imagoa ja kiinteistön markkina-arvoa
  • Säästötakuu

(Kuntaopas-ESCOlla säästöjä, 2007).

ESCO-hankkeen kulku

Toteutus käynistyy sopimuksesta, jossa ESCO sitoutuu toteuttamaan hankkeen ja tilaaaja sitoutuu maksamaan hankkeen energiakustannuksissa saavutettavissa säästöillä. Sopimuskauden pituus määräytyy tapauskohtaisesti, mutta on tyypillisesti useita vuosia. Säästöt voidaan jakaa asiakkaan ja ESCOn kesken jo sopimuskaudella, jonka jälkeen syntyvät energiakustannusten säästöt jäävät kokonaisuudessaan tilaajan hyödyksi.

(Lappalainen & Koski, 2005).

Retermia ESCO-kumppanina

Retermia teknologialla voidaan toteuttaa useita eri tyyppisiä ESCO-projekteja, kuten lämmöntalteenottoa ilmanvaihdon poistoilmasta tuloilmaan, lauhdelämmöntalteenottoa tuloilmaan ja ilmanvaihdon puhallinsähkön kulutuksen pienentämishankkeita. Tarjoamme asiakkaillemme ja ESCO-kumppaneillemme korkealuokkaisten tuotteiden lisäksi ainutlaatuista mitoitus-, simulointi- ja 3D-mallinnus palveluamme sekä asiantuntemustamme koko ESCO hankkeen ajan.

Retermia/ESCO –konseptissa yhdistyvät tehokkaasti toiminnan taloudellisen kannattavuuden parantuminen ja energiankäytön aiheuttaman ympäristökuormituksen pienentyminen.

Lähteet:

Heimonen, I., VTT RTE, Himanen, M., VTT RTE, Junnonen, J-M., TKK RTA, Koski, P., Motiva Oy, Kurnitski, J., TKK LVI, Mikkola, M., VTT TUO, Ryynänen, T., VTT TUO, Vuolle, M., TKK LVI. 2006. Kunnallinen ESCO-menettely. Saatalilla www.motiva.fi/fi/toiminta/esco-toiminta/escopalvelu. Motiva Oy

Lappalainen, I. Koski, P. 2005. Esite: Energiatehokkuutta ja säästöä, ESCO-palvelu vaivaton ja varma tapa säästää. Julkaisija: Motiva Oy. Ewreko painotuote Oy Helsinki.

ESCO-opas. 2007. Julkaisja: Motiva Oy. Saatavilla www.motiva.fi/fi/toiminta/esco-toiminta/escopalvelu. Helsinki

Kuntaopas-ESCOlla säästöjä. 2007. Julkaisja: Motiva Oy. Saatavilla www.motiva.fi/fi/toiminta/esco-toiminta/escopalvelu. Helsinki

Lisätietoa: www.motiva.fi/ESCO