Usein esitetyt kysymykset

1 ILMASTOINNIN SUUNNITTELU
1.1 Miten Retermian teknologiassa on otettu huomioon ilmastointijärjestelmien yleisimmät ongelmat, kuten:
a) käyttöhäiriöt: suodattimet jäätyvät tai tukkeutuvat lumesta/ lehdistä/ epäpuhtauksista ja niitä joudutaan vaihtamaan jatkuvasti?
b) LTO-laitteen tukkeutuminen, ilmavirtojen kuristuminen ja painesuhteiden muuttuminen rakennuksessa?
c) huono sisäilman laatu?
d) LTO -laitteen vuotaminen: liuotinkäryt yms. siirtyvät poistoilmasta tuloilmaan?
2 NEULALÄMMÖNSIIRTIMEN TEKNISET OMINAISUUDET
2.1 Mikä on neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö?
2.2 Mitä merkitystä alhaisella ilmapuolen painehäviöllä on?
2.3 Mikä on neulapatterin nestepuolen painehäviö ja mitä merkitystä sillä on?
2.4 Tarvitseeko neulapatterin eteen laittaa suodatinta?
2.5 Tapahtuuko neulalämmöntalteenotossa vuotoa poistoilmasta tuloilmaan?
2.6 Mitä lämmönsiirtonesteitä neulalämmönsiirtimessä voidaan käyttää?
3 SOVELTUVUUS ERITYYPPISIIN KOHTEISIIN
3.1 Minkä kokoisiin kohteisiin neulalämmöntalteenotto soveltuu?
3.2 Soveltuuko neulalämmöntalteenotto hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään?
3.3 Soveltuuko neulalämmöntalteenotto keskitettyyn IV -järjestelmään?
4 ASENNUS
4.1 Voidaanko neulalämmönsiirrin asentaa:
a) suoraan vanhaan piippuun?
b) ulkosäleikön tilalle?
c) konehuoneeseen/ koneen rakenneosaksi?
d) ulospuhallus-/ tuloilmakatokseen?
4.2 Miten neulapatteri voidaan kiinnittää vanhoihin rakenteisiin (kammioon)?
5 JÄÄHDYTYS, LAUHDELÄMPÖ
5.1 Miten jäähdytys on ratkaistu Retermia-järjestelmässä?
5.2 Onko vapaajäähdytys mahdollinen Retermia-järjestelmässä?
5.3 Voidaanko lauhdelämpöä ottaa talteen Retermia-järjestelmässä?
6 ERIKOISKOHTEET
a) ravintoloihin/ ammattikeittiöihin?
b) uimahalleihin?
c) maalaamoon?
d) leipomoon?
e) prosessiteollisuuteen/ korkeisiin lämpötiloihin?
f) Onko nk. sekakytkentä mahdollinen (esim. tulopuolelle Retermia, poistopuolelle jokin muu laite)?
7 HUOLTO
7.1 Miten neulapatteri pestään?
8 KUSTANNUKSET
8.1 Mitä neulalämmöntalteenotto maksaa?
8.2 Mikä on neulalämmöntalteenoton takaisinmaksuaika?
9 KYSY ITSE

1 ILMASTOINNIN SUUNNITTELU [takaisin ylös]

1.1 Miten Retermian teknologiassa on otettu huomioon ilmastointijärjestelmien yleisimmät ongelmat, kuten:

a) käyttöhäiriöt: suodattimet jäätyvät tai tukkeutuvat lumesta/ lehdistä/ epäpuhtauksista ja niitä joudutaan vaihtamaan jatkuvasti? 

Retermian neulalämmönsiirrin toimii tulopuolella esisuodattimena ja esilämmittimenä. Lumi jää neulapatteriin ja sulaa siihen, sulamisvedet poistuvat pesuvesiyhteen kautta. Samoin lehdet, suurikokoiset siitepölyhiukkaset ym. orgaaninen isojakeinen pöly jää neulapatterin pintaan, josta se voidaan helposti irroittaa vuosihuollon yhteydessä imuroimalla ja korkeapainepesulla. Pääsuodattimelle saapuessaan ilma on jo karkeasuodatettu (suodatusluokka noin EU-3 -tasoa) ja esilämmitetty, jolloin pääsuodattimen käyttöikä pitenee kaksin-kolminkertaisesti. Käyttöhäiriöiltä ja jatkuvilta suodattimien vaihdoilta vältytään eikä ilmavirta pääse kuristumaan jäätyneiden suodattimien vuoksi. Toisaalta sisäilman laatu paranee merkittävästi, kun pääsuodatin pysyy kuivana: suodatin ei enää toimi otollisena kasvualustana homeille ja muille mikrobeille. Samalla kiinteistön energiatalous saadaan kuntoon.

b) LTO-laitteen tukkeutuminen, ilmavirtojen kuristuminen ja painesuhteiden muuttuminen rakennuksessa? 

Retermian lämmönsiirtimen ainutlaatuisen neulapinnan ansiosta lämmönvaihtopinta-ala on suuri, jolloin otsapintanopeus pysyy alhaisena. Lika ei juutu tiukasti patterin pintaan ja patteri on siksi helppo puhdistaa joko pelkästään imuroimalla tai tarvittaessa (esimerkiksi vuosihuollon yhteydessä) lisäksi korkeapainepesurilla. Alhaisen ilmapuolen painehäviön johdosta ilmavirrat eivät kuristu ja painesuhteet säilyvät ennallaan LTO -laitteesta huolimatta.

c) huono sisäilman laatu? 

Huono sisäilman laatu johtuu usein tukkeutuneista, märistä ja likaisista suodattimista, jotka toimivat kasvualustoina homeille ja muille mikrobeille. Tukkeutuneet suodattimet ja/ tai lämmönvaihtimet kuristavat ilmavirran murto-osaan alunperin mitoitetusta. Toisaalta ulkoilman laatu saattaa myös olla huono, mutta suodatusluokkaa ei voida kasvattaa sen tuoman lisäpainehäviön takia, etenkään jos rakennuksessa on lämmöntalteenotto. Jatkuvan suodattimien tukkeutumisen vuoksi suodattimet on jopa saatettu poistaa kokonaan, jolloin ulkoilman epäpuhtaudet kertyvät ilmanvaihtokanavistoon ja vähitellen myös sisäilmaan. Energiaa saatetaan säästää käyttämällä palautusilmaa, mikä johtaa epäpuhtauksien kiertämiseen rakennuksessa. Ilman laatu huononee vähitellen em. syistä johtuen. Käyttäjät tuntevat tarvetta avata ikkunoita tai ovia, jolloin painesuhteet muuttuvat eikä ilmanvaihto toimi tarkoitetulla tavalla.

Retermian neulalämmönsiirrin ratkaisee yllämainitut ongelmat. Esilämmitetty ja esisuodatettu ilma takaa, että pääsuodatin pysyy kuivana. Erillistä karkeasuodatinta ei enää tarvita tulopuolelle. Poistopuolen suodattimista voidaan myös luopua. Pääsuodattimen suodatusluokkaa voidaan nostaa kokonaispainehäviön kasvamatta, koska neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö on huomattavasti tavanomaista LTO -laitetta alhaisempi. Ilmavirrat eivät kuristu tukkeutuneiden suodattimien tai lämmönvaihtimien vuoksi. Palautusilmaa ei ole tarpeen käyttää, sillä poistoilman lämpöenergia voidaan nyt siirtää tuloilman lämmitykseen ja säästää energiaa hygieenisellä tavalla.

d) LTO -laitteen vuotaminen: liuotinkäryt yms. siirtyvät poistoilmasta tuloilmaan? 

Neulalämmöntalteenotossa tulo- ja poistoilma eivät koskaan joudu kosketuksiin toistensa kanssa, joten vuotoa poistoilmasta tuloilmaan ei tapahdu. Siksi se on turvallinen vaihtoehto myös teollisuuskohteiden lämmöntalteenottoon.

2 NEULALÄMMÖNSIIRTIMEN TEKNISET OMINAISUUDET [takaisin ylös]

2.1 Mikä on neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö? 

Ilmapuolen painehäviö vaihtelee kohteittain, mutta tavallisesti se on neulalämmöntalteenotossa noin 30 – 50 Pa sekä tulo- että poistopuolella.

2.2 Mitä merkitystä alhaisella ilmapuolen painehäviöllä on? 

Sillä on suuri merkitys käyttökustannusten kannalta. Neulalämmönsiirtimen alhainen ilmapuolen painehäviö tarkoittaa, ettei puhaltimen tehoa tarvitse kasvattaa lämmöntalteenoton vuoksi. Näin säästetään merkittävästi sähkökustannuksissa, jotka voivat muodostaa jopa 90 % ilmankäsittelyjärjestelmän elinkaarikustannuksista.

Sivulla ”Käyttökustannusvertailu” (Sähkön säästöä => Käyttökustannusvertailu) voit tarkastella Retermian ja tavanomaisen laitteiston käyttökustannusten eroja ilmastointijärjestelmän sähkönkulutuksessa.

Alhainen ilmapuolen painehäviö on erityisen tärkeää myös monissa saneerauskohteissa, joissa ei haluta vaihtaa vanhoja puhaltimia kustannussyistä uusiin. Vanhojen puhaltimien teho ei useinkaan riitä säilyttämään haluttua ilmavirtaa tavanomaisen lämmöntalteenottolaitteen lisäämisen jälkeen. Jos järjestelmään tästä huolimatta asennetaan korkean ilmapuolen painehäviön aiheuttava LTO -laite, seurauksena on helposti ilmavirtojen kuristuminen ja painesuhteiden muuttuminen rakennuksessa. Etenkään sairaaloissa ja muissa vastaavissa, korkeaa sisäilman laatua edellyttävissä kohteissa tätä painesuhteiden ja sitä kautta ilman virtaussuuntien muuttumista ei voida sallia.

2.3 Mikä on neulapatterin nestepuolen painehäviö ja mitä merkitystä sillä on? 

Nestepuolen painehäviö riippuu lämmönsiirtonesteestä ja pitoisuudesta, mutta keskimäärin se on neulalämmönsiirtimessä 40-80 kPa/ lämmönsiirrin. Nestepuolen painehäviö vaikuttaa liuospumpun sähkön kulutukseen. Pumpun hyötysuhde on korkea, syntyvä ylilämpö siirtyy lähes kokonaan nesteeseen ja se voidaan siten hyödyntää lämmöntalteenotossa.

2.4 Tarvitseeko neulapatterin eteen laittaa suodatinta? 

Ei tarvitse – eikä kannatakaan. Neulalämmönsiirrin toimii itsessään karkeasuodattimena (suodatusluokka noin EU-3 tasoa) eikä se tarvitse suojakseen mitään suodatinta. Ylimääräiset suodattimet lämmöntalteenottolaitteen edessä (kylmällä puolella) muodostavat lisäpainehäviöitä ja aiheuttavat kosteus- sekä käyttöhäiriöongelmia. Retermian esisuodattava ja esilämmittävä neulalämmönsiirrin poistaa nämä ongelmat. Alhaisen otsapintanopeuden ansiosta epäpuhtaudet jäävät neulapatterin pintaan helposti irrotettavaksi kerrokseksi. Siksi neulalämmönsiirrin on helppo puhdistaa joko pelkästään imuroimalla tai tarvittaessa lisäksi korkeapainepesurilla ja sopivalla pesunesteellä. Retermian neulalämmönsiirrin on varustettu pesu- ja kondenssiveden keräysaltaalla (RST) ja yhteellä pesun helpottamiseksi.

2.5 Tapahtuuko neulalämmöntalteenotossa vuotoa poistoilmasta tuloilmaan? 

Ei tapahdu. Neulalämmönsiirrintä käytettäessä voidaan kokonaan luopua palautusilman käytöstä. Ainoastaan poistoilman lämpöenergia otetaan talteen ja siirretään tuloilman lämmitykseen. Näin saavutetaan hyvä sisäilman laatu: poistoilman sisältämät hajut ja käryt (hitsauskäryt, liuotinkäryt, tupakansavu, VOCs) eivät siirry tuloilmaan. Myös paloturvallisuus paranee: poisto voi sijaita kaukana tulosta eikä palo leviä poistokanavasta tulokanavaan.

2.6 Mitä lämmönsiirtonesteitä neulalämmönsiirtimessä voidaan käyttää? 

Cu/ Al / Fe -inhibioiduista 30 – 40 % vesi- etyleeni-/propyleeniglykoliliuoksista esimerkiksi seuraavia kauppanimiä: Zero HD (Aspo Oy) ja Dowcal 10 ja 20 (Algol Oy). Muista lämmönsiirtonesteistä soveltuu esimerkiksi Thermera (Fortum).

3 SOVELTUVUUS ERITYYPPISIIN KOHTEISIIN [takaisin ylös]

3.1 Minkä kokoisiin kohteisiin neulalämmöntalteenotto soveltuu?

Neulalämmöntalteenotto soveltuu periaatteessa kaiken kokoisiin kohteisiin asuinhuoneistosta suuriin teollisuushalleihin, mutta kannattavimmillaan investointi on keskikokoisissa – keskisuurissa kohteissa (ilmamäärä 4 – 150 m3/s). Tyypillisiä neulalämmöntalteenoton kohteita ovat sairaalat, terveyskeskukset, konttorirakennukset, hotellit ja ravintolat, ammattikeittiöt, oppilaitokset, päiväkodit, liikunta- ja uimahallit, konsertti- ja kongressirakennukset sekä pienteollisuuskohteet.

3.2 Soveltuuko neulalämmöntalteenotto hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään? 

Kyllä. Vanhat huippuimurit voidaan hyödyntää ja muuttaa LTO -huippuimureiksi, koska poistopuolelle ei tarvita suodatinta (neulapatteri toimii poistopuolen suodattimena). Neulapatterin alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta vanhojen puhaltimien teho riittää saman ilmavirtauksen säilyttämiseen. Tulopuolella ulkosäleiköt voidaan muuttaa LTO-ulkosäleiköiksi.

3.3 Soveltuuko neulalämmöntalteenotto keskitettyyn IV -järjestelmään? 

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan asentaa ilmanotto- ja ilmanpoistokammioihin keskitetysti joko säleikköjen tilalle tai irrotettavien säleikköjen taakse kammioon. IV-konehuoneessa voi sijaita useita koneita: voidaan tehdä 1 – 5 koneelle yhteinen lämmöntalteenotto, koska neulalämmönsiirrin sietää suuria ilmamäärän muutoksia. Järjestelmä voi olla myös ilmamääräsääteinen (VAV), jolloin kesällä voidaan käyttää suurempia ilmamääriä jäähdytykseen tarvitsematta rakentaa erillistä kesäohitusta.

4 ASENNUS [takaisin ylös] 

4.1 Voidaanko neulalämmönsiirrin asentaa: 

a) suoraan vanhaan piippuun? 

Kyllä. Asennus onnistuu joko niin, että asiakas (urakoitsija) toimittaa Retermian tehtaalle huippuimurin, jonka ympärille neulalämmönsiirrin rakennetaan tai niin, että Retermia toimittaa suoraan työmaalle nk. LTO -kasetin, joka asennetaan piippuun huippuimurin ympärille.

b) ulkosäleikön tilalle? 

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan helposti asentaa ulkosäleikön tilalle, jolloin sen huolto on kaikkein helpointa suorittaa esim. yläpuolisen huoltoluukun kautta. Ulkosäleikön tilalle asennettaessa saavutetaan maksimaalinen hyöty neulalämmönsiirtimestä, sillä silloin se pitää koko ilmanvaihdon tulopuolen kanaviston kuivana ja puhtaana (ilma esilämmitetään ja esisuodatetaan jo säleikön kohdalla eikä vasta kanavistossa).

c) konehuoneeseen/ koneen rakenneosaksi? 

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan asentaa tarvittaessa yhtä hyvin myös konehuoneeseen tai koneen rakenneosaksi sekä tulo- että poistopuolella. Tällöin kuitenkin menetetään joitakin erityisetuja, kuten kanaviston alkuosan säilyminen puhtaana ja kuivana. Pääsuodatin pysyy silti kuivana ja sen käyttöikä pitenee. Tämä ratkaisu soveltuu hyvin esimerkiksi siinä tilanteessa, jos eri koneilla on suuria eroja käyttöajoissa tai paloteknikset määräykset edellyttävät konekohtaista lämmöntalteenottoa.

d) ulospuhallus-/ tuloilmakatokseen? 

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan rakentaa ulospuhallus-/ ilmanottokatokseksi Retermian tehtailla.

4.2 Miten neulapatteri voidaan kiinnittää vanhoihin rakenteisiin (kammioon)? 

Neulapatterit voidaan asentaa tulo- ja poistoilmakammioihin erilliseen väliseinään tai tulo-/poistosäleikköjen tilalle. Itsekantava runko mahdollistaa tuennan lattiasta tai seinästä.

5 JÄÄHDYTYS, LAUHDELÄMPÖ [takaisin ylös]

5.1 Miten jäähdytys on ratkaistu Retermia-järjestelmässä?

Jäähdytys voidaan toteuttaa Retermia-järjestelmässä syöttämällä liuosjäähdyttimestä tai tasaussäiliöstä kylmää liuosta tarpeen mukaan, jolloin jäähdytystehoa on mahdollista säätää portaattomasti.

5.2 Onko vapaajäähdytys mahdollinen Retermia-järjestelmässä?

Kyllä. Esimerkiksi jäähdytyspalkkien sitomaa lämpöä voidaan talvella siirtää neulapatterin avulla tuloilman esilämmitykseen. Jäähdytyskoneen talvikäytöltä vältytään ja säästyy sähköä, joka saattaa olla kolme kertaa lämmitysenergiaa kalliimpaa.

5.3 Voidaanko lauhdelämpöä ottaa talteen Retermia-järjestelmässä? 

Kyllä, lauhdelämpöä voidaan helposti hyödyntää neulalämmönsiirtimellä. Lauhdelämpö esim. jäähdytyskoneesta siirretään neula-LTO-liuospiiriin talvikäytön aikana.

6 ERIKOISKOHTEET [takaisin ylös]

6.1 Voidaanko neulalämmönsiirrin laittaa

a) ravintoloihin/ ammattikeittiöihin?

Kyllä. Itse asiassa neulalämmöntalteenotto on ainoa tunnettu LTO -järjestelmä, joka toimii rasvaisessa keittiön poistoilmassa.

b) uimahalleihin?

Kyllä. Neulalämmönsiirrin kestää kostean ja klooripitoisen ilman.

c) maalaamoon?

Vain tulopuolelle. Maalaamoiden poistoilman syövyttävät höyryt tuhoavat neulalämmönsiirtimen pinnan.

d) leipomoon?

Vain tulopuolelle. Poistoilman korkeat lämpötilat sulattavat neulapinnan ja jauho-vesiseos muodostaa sitkeän ”liiman” neulapinnan päälle, jota ei saada normaaleilla puhdistusaineilla pois.

e) prosessiteollisuuteen/ korkeisiin lämpötiloihin?

Riippuu kohteesta. Teollisuuskohteiden suunnittelussa on hyvä kysyä erikseen neuvoa Retermian asiantuntijoilta. Yleensä neulalämmönsiirrintä ei voida asentaa yli 70 ºC:n lämpötiloihin. Monissa prosessiteollisuuden kohteissa voidaan kuitenkin sijoittaa neulalämmönsiirrin tulopuolelle ja poistopuolelle jokin muu ratkaisu. Näin saavutetaan tulopuolella neulapatterin tarjoamat edut (esisuodatus ja esilämmitys: pääsuodatin pysyy kuivana).

f) Onko nk. sekakytkentä mahdollinen (esim. tulopuolelle Retermia, poistopuolelle jokin muu laite)? 

Kyllä. Joissain tapauksissa tämä on ainoa vaihtoehto (leipomot, maalaamot).

7 HUOLTO [takaisin ylös]

7.1 Miten neulapatteri pestään?

Neulalämmönsiirrin on helppo pestä vuosihuollon yhteydessä imuroimalla ja korkeapainepesurilla. Neulalämmönsiirrin on varustettu pesuvesialtaalla. Pesuvedet voidaan johtaa pois joko pesuvesiyhteen kautta tai vaihtoehtoisesti (katolle sijoitettavat mallit) laskea katolle pesuvesialtaan kulmista. Huoltotoimien onnistumisen kannalta on tärkeää ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon muutamia asioita, joista lisää tietoa sivulla Suunnittelu.

Pesurissa tulee olla erikoissuutin neulapinnan vaurioitumisen estämiseksi. Pesuaineliuoksen tulee olla alkaalista metallipesuainetta. Retermia toimittaa haluttaessa laitetoimituksen yhteydessä pesuripaketin (sisältää Kärcher -painepesurin, erikoissuuttimen ja pesuaineliuoksen). Katso tarkemmat huolto-ohjeet Retermian huoltovideosta sivulta Asennus ja huolto/ Huolto)

8 KUSTANNUKSET [takaisin ylös]

8.1 Mitä neulalämmöntalteenotto maksaa? 

Tuotteidemme yksilöllisen mitoituksen vuoksi myös hinnoittelumme on tapauskohtaista ja teemme kustakin kohteesta erillisen tarjouksen.

Neulalämmönsiirrin tulee käytössä edullisimmaksi LTO -ratkaisuksi: puhaltimen sähkönkulutus pysyy kurissa, saneerauskohteissa vältytään uusien puhaltimien hankintakustannuksilta (neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta ei ole tarvetta hankkia tehokkaampia puhaltimia) ja pääsuodattimen käyttöikä pitenee jopa kaksin – kolminkertaiseksi, jolloin säästetään suodatinkustannuksissa. Poistopuolella ei tarvita suodatinta ollenkaan.

Toisaalta voidaan myös kysyä, mitä maksaa ratkaista home- ja lumiongelmat tai poistaa käyttöhäiriöt (suodattimien tukkeutuminen ja jäätyminen, ilmavirtojen kuristuminen, painesuhteiden muuttuminen jne.). Retermian lämmöntalteenottojärjestelmä ratkaisee yleisimmät ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat yhdellä kertaa. Kaiken lisäksi neulalämmönsiirrin toimii tarvittaessa myös jäähdyttimenä kesällä, jolloin säästetään erillisen jäähdytyspatterin hankintahinta.

8.2 Mikä on neulalämmöntalteenoton takaisinmaksuaika?

Takaisinmaksuaika riippuu luonnollisesti energian hinnasta ja päivittäisestä ilmanvaihdon käyntiajasta, mutta keskimäärin Retermian LTO -ratkaisut maksavat itsensä takaisin energian säästöllä noin kolmessa – viidessä vuodessa.

9 KYSY ITSE [takaisin ylös]

Voit lähettää omia kysymyksiäsi osoitteeseen: retermia(at)retermia.fi
Asiantuntijamme vastaavat kysymyksiisi myös puhelimessa 03-871 690

[takaisin ylös]