Terminologia

Terminologia

Neulalämmönsiirrin (engl. needle heat exchanger, ruots. nålvärmeväxlare) on Retermia Oy:n valmistama lämmöntalteenottolaite (LTO-laite), jossa lämmönsiirtopintana toimii patentoitu neulaputki. Alumiininauhasta ja kupari- tai alumiiniputkesta valmistettava neulaputki taivutetaan ja kootaan lämmönsiirtimeksi Retermian tehtailla. Koska neulalämmönsiirrin toimii samalla karkeasuodattimena, siitä käytetään myös nimitystä LTO-esisuodatin.

Neulalämmönsiirtimiä valmistetaan useita eri tyyppejä, jotka on tarkemmin esitelty sivulla Tuotetyypit. Karkeasti jaoteltuna neulalämmönsiirtimet voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: aaltomallinen neulalämmönsiirrin ja U-mallinen neulalämmönsiirrin. Jaottelu viittaa neulaputkien taivutusmalliin, joka voi siis olla joko aaltomainen tai U-malli. Aaltomallisia neulaputkia käytetään rakenneosissa, U-mallisia ilmanotto- ja ulospuhalluskatoksissa sekä LTO-huippuimureissa (ks. selitykset alla).

Kuva 1. Aaltomallinen neulalämmönsiirrin

Kuva 2. U-mallinen neulalämmönsiirrin

Aaltomallisia neulalämmönsiirtimiä ovat Retermia-runkoon valmistettavat yksittäiset neulalämmönsiirtimet sekä sisälle asennettavien RETCARE-ilmanvaihtokoneiden neulalämmönsiirtimet. Retermian runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin asennetaan ilmanvaihtosäleikön tilalle kammion mittojen mukaan tehtyyn rakenneosaan. RETCARE-koneen neulalämmönsiirrin valmistetaan erilliseen väliosaan ja asennetaan koneen osaksi.

Neulalämmönsiirrin voidaan valmistaa myös katolle sijoitettavaksi U-malliksi. Esimerkkejä tästä ovat ilmanottokatos ja ulospuhalluskatos. Ilmanotto- ja ulospuhalluskatoksista käytetään yleisnimitystä LTO-katos. Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH.

Toimivaan lämmöntalteenottojärjestelmään (LTO-järjestelmään) kuuluu vähintään kaksi lämmönsiirrintä, tulo- ja poistolämmönsiirrin, sekä näitä yhdistävä liuosputkisto varusteineen.