Rengöring av rörsystemet


VARNING!

Spolvatten som används för rengöring av rörsystemet får inte släppas in i batteriet då detta kan förorsaka sönderfrysning!


Före anslutning av batterierna måste rörledningarna rengöras med vatten eller på annat sätt så att all form av smuts, svetslagg och eventuell olja från rörtillverkningen avlägsnas ordentligt. Annars fastnar orenheter i batteriernas turbulatorer, vilket orsakar korrosion.

Vid provtryckning och renspolning får absolut inte batterierna vara anslutna till rörsystemet. Det får under inga omständigheter släppas in provtrycknings- eller spolvatten i batterierna. Batteriet kan förbikopplas med t.ex. slangar (inlopp och utlopp) och lösningen cirkuleras med hjälp av en pump. Det skall användas en slamavskiljare eller ett annat lämpligt filter för avlägsnande av rost och andra orenheter.

Rengöringen av rörledningarna skall utföras i sektioner så att även alla eventuella fickor i systemet blir ordentligt rengjorda. Renspolingen görs från högsta punkt i varje sektion och spolvattnet släpps ut ur sektionens lägsta punkt. Spolvattnets hastighet skall vara minst 3 m/s eller dimensionerad hastighet +20 %. Renspola om möjligt ca. 5 minuter per sektion.

Under vinterförhållanden skall spolning göras med frostskyddsblandning, inte med rent vatten. Har kemikalier används vid rengöringen skall rörsystemet renspolas väl med vatten innan batterierna anslutes.

Det skall upprättas ett protokoll med uppgift om ansvarig person, uppskattat spolvattenflöde och de olika sektionernas punkter för in- och utlopp av spolvatten. Protokollet skall överlämnas till beställaren vid slutbesiktningen.