Ofta ställda frägor

1 PLANERING AV VENTILATIONSSYSTEMET [tillbaka till början]

1.1 Vad har Retermia gjort för att lösa de vanligaste problemen i ventilationssystemet, såsom: 

a) driftstörningar: filter fryser eller blir igensatta av snö/ löv/ orenheter och måste bytas kontinuerligt? 

Retermias nålvärmeväxlare fungerar som förfilter och förvärmare på tilluftsidan. Snö smälter eller sublimeras i nålbatteriet, smältvatten rinner i genom spol- och kondensvattenavloppet. Löv, stora pollen och annat organiskt stoft stannar i nålbatteriets yta, varifrån de lätt kan avlägsnas med dammsugning eller högtryckstvättning vid den årliga servicen. När luften strömmar genom huvudfiltret är den redan grovfiltrerad (filterklass ungefär EU-3) och förvärmd, varvid huvudfiltrets livslängd ökar två-trefaldigt. Driftstörningar och kontinuerligt filterbyte undviks. Luftflödet riskeras ej på grund av frusna filter. Ytterligare förbättras inneluftskvalitet betydligt när huvudfiltret arbetar torrt: filtret fungerar ej som grogrund för mikrober. Samtidigt når man bra energiekonomi för fastigheten.

b) Igensättning av VÅV-apparat, minskning av luftflöden, ändring av tryckförhållande i byggnaden? 

Tack vare nålvärmeväxlarens unika nålyta blir värmöverföringsytan stor, varvid fronthastigheterna är låga. Smuts fastnar inte så hård på batteriets yta och därför är batteriet lätt att rengöra med bara dammsugning eller högtryckstvätt vid behov (t.ex. i samband med årsservice). Det låga tryckfallet på luftsidan betyder att luftflödet inte reduceras och tryckförhållanden stannar desamma trots VÅV.

c) dålig inneluftskvalitet? 

Dålig inneluftskvalitet är ofta förorsakat av igensatta, våta och smutsiga filter, som fungerar som grogrund för mögel och mikrober. Igensatta filter och / eller värmeväxlare minskar luftflödet till en bråkdel av ursprungligen dimensionerat flöde. Å andra sidan kan uteluftskvaliteten också vara dåligt men filtrerklassen kan ej ökas på grund av ökade tryckförluster, särskild om byggnaden redan har värmeåtervinning. Ibland ser man till och med byggnader där filtren har tagits bort för att undvika kontinuerliga filterbyten. Då samlas uteluftens orenheter i ventilationskanalen och funktionsdelarna och så småningom in i byggnaden. Energi kan också sparas genom att använda returluft, vilket leder till cirkulering av orenheter i byggnaden. Av ovan nämnda orsaker försämrar innelutskvaliteten undan för undan. Brukaren känner behov att öppna fönster och dörrar. Därmed ändras tryckförhållanden och ventilation fungerar inte längre som planerat.

Retermias nålvärmeväxlare löser de ovan nämnda problemen. Förvärmd och förfiltrerad luft garanterar att huvudfiltret arbetar torrt. Ett grovfilter behovs inte längre på tilluftsidan. Filter på frånluftsidan kan uteslutas. Huvudfiltrets filtrerklass kan ökas utan ökning av totaltryckfallet, eftersom nålvärmeväxlarens tryckfall är betydligt lägre än konventionella värmeväxlarens. Luftflöden minskas ej till följd av igensatta filter eller värmeväxlare. Returluft behöver inte användas, frånluftens värmeenergi kan nu överföras till tilluften och spara energi på ett hygieniskt sätt.

d) Läckande VÅV-apparat: lösningsmedel osv. går från frånluft till tilluft? 

I nålvärmeåtervinning kommer till- och frånluft inte i kontakt med varandra, och därför finns det ingen risk för läckage från frånluft till tilluft. Nålvärmåtervinning är alltå ett tryggt alternativ även för industriobjekter.

2 NÅLVÄRMEVÄXLARENS TEKNISKA EGENSKAPER [tillbaka till början]

2.1 Vad är nålvärmeväxlarens tryckfall på luftsidan? 

Nålvärmeväxlarens tryckfall på luftsidan varierar mellan objekt, men normalt är det ungefär 30-50 Pa på till- och frånluftsidan.

2.2 Har en låg tryckfall på luftsidan någon speciell betydelse? 

Den har en stor betydelse för driftskostnaden. Nålvärmeväxlarens låga tryckfall på luftsidan medger att fläkteffekt inte behövs ökas för värmeåtervinningen. Härmed sparas avsevärt på elkostnaden, som kan utgöra upp till 90 % av luftbehandlingssystemets livscykelkostnad.

Låga tryckfallet på luftsidan är speciellt viktigt i många ROT-objekt, där man på grund av kostnader inte vill byta gamla fläktar till nya. Effekten på de gamla fläktarna är ofta ej tillräckligt för att bibehålla luftflödet efter installation av konventionell VÅV. Om det ändå installeras en VÅV-utrustning med högt tryckfall i systemet, är konsekvensen minskat luftflöde och förändring av tryckförhållanden. I synnerhet på sjukhus och andra objekt med höga krav på inneluftskvalitet kan denna förändring av tryckförhållanden och flödesriktning ej tillåtas.

2.3 Vad är nålvärmeväxlarens tryckfall på vätskesidan och vilken betydelse har det? 

Tryckfallet på vätskesidan beror på värmeöverföringsvätskan och inblandning, men det är i medeltal 40-80 kPa/ nålvärmeväxlare. Tryckfallet på vätskesidan påverkar vätskepumpens elförbrukning. Pumpar har dock hög verkningsgrad och övervärme kan utnyttjas i värmeåtervinning.

2.4 Behöver nålbatteriet filter framför sig? 

Nej, det behöver inte och inte heller lönar det sig att installera filter före nålbatteriet. Nålbatteriet fungerar som grovfilter (filtrerklass ungefär EU-3) och behöver inget filter framför sig. Extra filter före värmeåtervinningsbatteriet (på kalla sidan) ger onödiga tryckförluster och förorsakar fuktproblem och driftstörningar (frysning och igensättning av filter). Retermias förfiltrerande och förvärmande nålvärmeväxlare löser dessa problem. Tack vare den låga fronthastigheten är orenheter lätt att avlägsna från nålbatteriets yta, med dammsugare eller högtryckstvätt och speciella lösningsmedel vid behov. För att underlätta rengöringen är nålvärmeväxlaren försedd med spol- och kondensvattentråg av rostfri plåt och spol- och kondensvattenavlopp.

2.5 Sker det läckage från frånluft till tilluft i nålvärmeåtervinning? 

Nej, det sker inte. Man kan helt avstå från användning av returluft när man använder nålvärmeåtervinning. Endast frånluftens värmeenergi återvinns och överförs till uppvärmning av tilluften. Härmed erhålls bra inneluftskvalitet: frånluftens lukter (svetsningsrök, lösningsmedel, tobaksrök, VOCs) överförs inte till tilluften. Även brandsäkerhet förbättras: frånluften kan ligga långt från tilluften och brand sprider inte från frånluftskanal till tilluftskanal.

2.6 Vilka värmeöverföringsmedier kan användas i nålvärmeväxlaren?

Värmeöverföringsmediet skall vara avsedd för VÅV -system och innehålla inhibitor avsedd för aluminium, koppar och järn. Lämpliga värmeöverföringsmedier för Retermia återvinning är t.ex. propylenglykol Zero HD Al/Cu/Fe (ASPO Oy), propylenglykol Dowcal 20 och etylenglykol Dowcal 10 (DOW SVERIGE).

3 TILLÄMPLIGHET FÖR OLIKA SLAGS OBJEKT [tillbaka till början]

3.1 Hur stora objekt lämpar sig nålvärmeåtervinning till? 

I princip lämpar nålvärmeåtervinning sig till objekt av alla storlekar från lägenheter till stora industrihallar, men investering är som lönsammaste i medelstora till stora objekt (luftflöde 4-150 m3/s). Typiska objekt för nålvärmeåtervinning är sjukhus, vårdcentraler, kontorsbyggnader, hotell och restaurang, skolkök, läroanstalter, daghem, idrotts- och simhallar, konsert- och kongressbyggnader och småindustri.

3.2 Lämpar sig nålvärmeåtervinning till decentraliserat ventilationssystem? 

Ja. Gamla takfläktar kan utnyttjas och förvandlas till VÅV-fläktar, eftersom det inte behövs ett filter på frånluftsidan (nålvärmeväxlare fungerar som frånluftsfilter). Tack vare nålvärmeväxlarens låga tryckfall på luftsidan räcker effekten på gamla fläktar till att bibehålla erforderligt luftflöde. På tilluftsidan kan uteluftsgaller förvandlas till VÅV-galler.

3.3 Lämpar sig nålvärmeåtervinning till centraliserat ventilationssystem? 

Ja. Nålvärmeväxlaren kan installeras som aggregatdel, eller istället för galler / bakom avtagbara galler i kammare, både på tilluft- och på frånluftsidan. Det kan finnas flera aggregat i aggregatrum: en gemensam värmeåtervinning kan göras för 1-5 aggregat tack vare nålvärmeväxlarens stora flödesområde vid variabla luftflöden.

Systemet kan också vara behovsstyrd (variable air flow, VAV). På sommaren kan då större luftflöde användas för kylning utan behov av by-pass för värmeväxlaren vid kylfallet.

4 INSTALLATION [tillbaka till början]

4.1 Kan nålvärmeväxlaren installeras: 

a) rakt i gamla stosen? 

Ja. Installation sker så att kunden (entreprenören) levererar gamla fläkten till Retermias fabrik, där det installeras en nålvärmeväxlare runt fläkten. Om gamla takfläktar inte kan avlägsnas och skickas till Retermias fabrik, kan det tillverkas en VÅV-kassett enligt takgenomförings mått, som installeras runt fläkten på arbetsplats. Andra alternativ är luftintagshuv eller avlufthuv utan fläkt.

b) istället för uteluftsgaller? 

Ja. Nålvärmeväxlaren kan lätt installeras istället för uteluftsgaller, då är den lättast att serva via servicelucka på ovansidan. När nålvärmeväxlaren placeras istället för uteluftsgaller på tilluftsidan uppnås maximal nytta från nålvärmeväxlaren, för den håller då hela tilluftskanalen torr.

c) i aggregatrum/ som aggregatdel? 

Ja. Nålvärmeväxlaren kan installeras lika väl i aggregatrum eller som aggregatdel på till- och frånluftsidan. Då förloras dock några speciella fördelar: början av tilluftskanalen hålls inte torr före aggregatet. Huvudfiltret skyddas ändå och dess livslängd blir mångfaldig. Denna lösning är bra om det t.ex. finns stora skillnader mellan aggregat i driftstider eller om brandtekniska bestämmelser kräver aggregatbunden värmeåtervinning.

d) som avluft-/ intagshuv? 

Ja. Nålvärmeväxlaren konstrueras då som avluft- eller intagshuv på Retermias fabrik.

4.2 Hur kan nålbatteriet installeras i gammal konstruktion (i kammare)? 

Nålbatterier kan installeras i till- och frånluftskammare t.ex i en batterivägg eller istället för intags-/avluftsgaller. Självbärande konstruktion möjliggör stödning från golvet eller väggen.

5 KYLA, KONDENSVÄRME [tillbaka till början]

5.1 Hur är kyla genomförbart med Retermia-systemet? 

Nålbatteriet fungerar även som kylbatteri vid behov. Sommarkyla kan utföras med nålvärmeväxlaren så att man använder kall vätska från bufferttank. Kyleffekten kan styras proportionellt och steglöst. Planeringssidornas undersida Tillämpningsexempel visar exempel på kylning med systemdiagram.

5.2 Är frikyla möjligt med Retermia-systemet? 

Ja. T.ex. värme från aktiva eller passiva kylbalkar kan med hjälp av nålvärmeväxlaren flyttas till att förvärma tilluft. Då undviks kylmaskinens vinterdrift och man sparar el, som kan vara tre gånger dyrare än värme.

5.3 Kan kondensvärme utnyttjas i Retermia-systemet? 

Ja, kondensvärme kan lätt utnyttjas med Retermia-VÅV. Kondensvärme t.ex. från kylmaskinen kan överföres till Retermia-VÅV-systemets vätskekrets under vinterdrift.

6 SPECIELLA OBJEKT [tillbaka till början]

6.1 Kan nålvärmeväxlaren installeras 

a) i restauranger/ kök?

Ja. I själva verket är nålvärmeåtervinning det enda kända system som fungerar i fettbemängd frånluft.

b) till simhallar?

Ja. Nålvärmeväxlaren tål fuktig och klorbemängd luft.

c) till målarverkstad? 

Endast på tilluftsidan. De korrosiva ångor från målarverkstad förstör nålvärmeväxlarens yta.

d) till bageri? 

Endast på tilluftsidan. Frånluftens hög temperatur smälter nålytan och mjöl / vatten blandningen formar ett segt ”lim” på nålytan, som kan ej avlägsnas med normala rengöringsmedel.

e) till processindustri/ höga temperaturer? 

Detta beror på objektet. Vid planering av industriobjekt är det bäst att rådfråga Retermias experter. Vanligtvis kan nålvärmeväxlaren ej installeras till temperaturer högre än 70 ºC.

Är en såkallad blandad koppling möjlig (t.ex Retermia på tilluftsidan, en annan utrustning på frånluftsidan)? 

Ja. För vissa fall är det det enda alternativet (målarverkstad, bageri).

7 SERVICE [tillbaka till början]

7.1 Hur tvättar man nålbatteriet?

Nålbatteriet är lätt att rengöra med dammsugare och högtryckstvätt i samband med årsservice. Nålvärmeväxlaren är försedd med spolvattentråg. Spolvatten kan avledes antingen via avlopp eller (på takmodeller) till taket genom öppningar i hörnen på batteribotten. För lätt service är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid några saker redan i planeringsskedet (se sida Planering).

Högtryckstvätten skall vara utrustad med ett specialmunstycke för att ej skada nålytan. Rengöringsmedel skall vara alkaliskt och avsedd för metaller. Kärcher högtryckstvätt och specialmunstycke kan beställas från Retermia (se Kontakt). Se noggrannare serviceanvisningar och servicevideo på sida Installation och service/ Service.

8 KOSTNADER [tillbaka till början]

8.1 Vad kostar nålvärmeåtervinningen?

På grund av våra produkters individuell dimensionering gör vi en beräkning och offert för varje objekt. Nålvärmeväxlaren har lägsta driftskostnader: fläktens elförbrukning ökar bara marginellt, investeringskostnader sparas när det ej behövs nya fläkter på ROT-objekt (tack vare nålvärmeväxlarens låga tryckfall på luftsidan ökar inte fläkteffektbehovet) och huvudfiltrets livslängd ökar mångfaldigt, varvid betydliga filterkostnader sparas. På frånluftssidan behövs inga filter. Besparing i filter och elenergi.

Å anda sidan kan man också fråga hur mycket det kostar att lösa mögel- och snöproblem eller eliminera driftstörningar på grund av blockering och frysning av filter, reducering av luftflödet och förändring av tryckförhållanden i byggnaden.
Retermias värmeåtervinningssystem löser de vanligaste problemen i en ventilationsanläggning på en gång. Därtill fungerar nålvärmeväxlaren även som kyla vid behov, varvid investeringskostnader och tryckförluster sparas för ett särskilt kylbatteri.

8.2 Vad är återbetalningstid för nålvärmeåtervinningen? 

Återbetalningstiden beror naturligtvis på energipriset och ventilationens drifttid, men i medeltal återbetalar Retermias VÅV-lösningar sig med energisparning på tre-fem år.

[tillbaka till början]