Arbetsbeskrivning

Denna arbetsbeskrivning kan VVS-konsulten använda som modell för VVS-planen.
VÄRMEÅTERVINNING

Allmänt

Byggnaden förses med värmeåtervinningssystem.

Batterier

Värmeåtervinningsbatterierna är tillverkade av Retermia Oy. Rören och nålarna är av aluminium, och fördelningsrören är av koppar. Fördelningsstockarna är försedda med flänsanslutningar och avluftning. Rören har turbulatorer för effektivering av värmeöverföring i dimensioneringsförhållanden.

Nålbatteriernas nålytor utstår rengöring med lösningsmedel och vatten med hjälp av en högtryckstvätt med ett specialmunstycke som reducerar trycket till 40 bar.

Max. tryckfall på nålbatteriernas luftsida är 100 Pa och på vätskesidan max. 100 kPa.

Batteriernas konstruktion förhindrar snö från att tränga in i luftintagskammare och filter. VÅV -batterierna har en självbärande konstruktioner som är inkapslade i ett plåthölje så att luft inte läcker förbi batterierna.

Nålbatterierna som inbyggts i den inkapslade anordningens tomdel kan förses med en servicelucka som kan öppnas uppifrån (t.ex. HELI-2000) och spolvattenavlopp.

Batteriernas leverantör gör måttsatta arbetsritningar av batterierna före inledning av batteriernas tillverkning.

VÅV -takfläktarna tillverkas på Retermias fabrik genom att förvandla de fabrikstillverkade takfläktarna till VÅV -takfläktar. VÅV -takfläktarna är försedda med luckor som kan öppnas för att underlätta rengöringen av värmöverföringsytor med Retermia Oy:s högtrycksrengöringsteknik.

Vätska som skall användas i VÅV -systemet

I VÅV -system används vatten-propylen eller etylen blandning där glykolens volymprocent är enligt VVS -planen.

Den erforderliga vatten-glykollösningen och utrustningen som behövs för fyllning av systemet ingår i rör-entreprenaden. T.ex. propylenglykol Zero LVI-100 Al/Cu/Fe är inhiberad produkt av ASPO Oy. Före fyllning av systemet skall rören rengöras noggrant och vatten/ glykolförhållandet skall kontrolleras.

Enbart vatten får aldrig tillsättas i systemet. Vid fyllning av VÅV -system skall rörentreprenören mäta systemets volym och indikera denna med en skylt med t.ex. text: ”VÅV -systemets vätskevolym är…!” Efter fyllningen av systemen skall vatten-glykolblandning finnas kvar i kärlet till minst 25 % av systemens volym.

I slutet av garantitiden skall entreprenören på sin egen kostnad sända ett prov av vätskan som används i VÅV -systemet till laboratorium för analys. Där definieras hur vätskans inhibitorhalt har förändrats under garantitiden. På grund av provresultaten och expertutlåtandet utförs eventuella korrigeringar som behövs i vatten-glykolblandningen.

Entreprenören sänder de skriftliga provresultaten och utlåtandet samt detaljerade blandnings- och användningsinstruktioner till byggherren när garantitiden utgår.

OBS! Vanlig kylvätska för bilar får inte användas. Vätskan skall vara avsedd för VÅV -system och den skall innehålla de nödvändiga inhibitorerna.

VÅV -system

VÅV -ledningar med en diameter av 10-40 mm tillverkas av medeltunga gängade stålrör 11 4900 som anluts med gängade muttrar eller genom svetsning. Större rörledningar görs av stålrör 11 2611 genom svets- eller flänsanslutningar.

VÅV -ledningarna har framställts i ritningarna med nominella mått (NS).

Gradkanter som uppkommit vid kapning av rör skall ovillkorligen avlägsnas. Vid ändskarvning av rör med olika storlekar skall användas koniska reduktionsstycken.

Installationen skall utföras så att rören fritt kan expandera. För att utjämna värmeexpansion användes vinkelkopplingar, länkar och bälgjämnare samt fixeringspunkter.

Vid väggenomföringar användes hylsor.

För grupper installeras avtappningskranar så att grupperna med ledningar och batterier kan tömmas helt.

Alla rörupphängningar fästes genom borrning och svetsning.

Systemets anslutningar utföres och tätningsmedien väljes så att kylvätska och rostinhibitorer kan användas i systemen.

Provtryck

För att kontrollera rörledningarnas täthet skall entreprenören utföra tryckprov med vätska. De rör som skall isoleras eller annars bekläs skall provtryckas innan de skall täckas.

Systemet provtrycks med ett tryck av 0,4 MPa under minst 30 minuters tid, i rör utomhus är provtiden minst 60 minuter.

Batterierna och andra utrustningar skall inte skadas under provtrycket.

Tryckproven skall utföras vid närvarande av byggherrens representant.