VÅV I badhusanläggningar

Badhus erbjuder förträffliga möjligheter att återvinna värme med kort återbetalningstid . Frånluften innehåller normalt mycket värmeenergi och luftflödet är stort.

Värmeåtervinning i badhus är krävande. Frånluften håller hög luftfuktighet och kan innehålla klor. Fukten kan kondensera och bilda is i värmeväxlaren och blockera batteriet. Därför reduceras frånluftflödet, tryckbalansen i byggnaden störs viket kan resultera i övertryck. I värsta fall kan det resultera i att fukten inomhus kondenserar inne i byggnadskonstruktionen.

De problem som normalt förekommer i ett luftbehandlingssystem gäller också för badhusanläggningar: snö och fukt tränger in genom luftintagsgallret och in till huvudfiltret. Huvudfiltret blir vått, fryser och havererar, eller blockeras av snö. Mikrober och mögel trivs och förökar sig i våta filter. Därför måste filtren bytas ofta, vilket innebär högre kostnader. Det betyder också att anläggningen inte uppnår den föreskrivna filterklassen, då filtren inte körs till sluttryckfall. De stora luftflödena leder till höga fläktenergikostnader. I konventionella värmeåtervinnare ökar denna kostnad markant då deras tryckförlust ligger i området 150–300 Pa, även då de är rena.

UTMÄRKT TILLFÖRLITLIGHET MED RETERMIA NÅLVÄRMEVÄXLARE

Nålrörsväxlare skiljer sig från konventionella värmeväxlare på flera signifikativa sätt.

Effektiviteten för värmen i ett indirekt värmeåtervinningssystem kan styras linjärt med hjälp av en brinekrets. Därför kan intagsluftens temperature styras exakt och växlingar kan undvikas. Tack vare den unika strukturen i nålvärmeväxlaren och kontroll av brinekretsens temperatur, kan värme återvinnas vid mycket låga utetemperaturer utan problem med påfrysning eller växlingar i tilluftens temperatur. Värme kan återvinnas när den behövs som mest.

RETERMIA FÖREBYGGER SNÖPROBLEM

Våta filter är ett ständigt problem i luftbehandlingsanläggningar. Problemet beror på snö och fukt som tränger in till filtren. Nålvärmeväxlaren ersätter intagsgallret. Nålvärmeväxlaren förvärmer och förfiltrerar intagsluften innan den når huvudfiltret. Filter och ljuddämpare blir inte blockerade av snö, de blir inte våta eller igenfrusna. Detta eliminerar risken att mögel och mikrober förökar sig i filtren. I en torr miljö kan filtren fungera på topp, och köras till slutryckfall varvid rätt filterklass uppnås, och därmed erhålles förväntad luftkvalitet

BADHUS I KANKAANPÄÄ, FINLAND

I Kankaanpää badhus evakuerades frånluften med takfläktar. Med Retermia´s teknologi, installerades värmeåtervinning in I det gamla decentralicerade systemet. Tilluftaggregatet var placerat i källaren under bassängen . Tilluften tillfördes lokalen via en vertikal betongkanal.

Intagsgallren ersattes med nålvärmeväxlare som förhindrar snö och fukt att nå tilluftaggregatet.

VESIHELMI SPA

I Vesihelmi spa, var från börja utrustat med plattvärmeväxlare och en roterande värmeväxlare. Dessa hade problem med påfrysning kontinuerligt, till exempel. Värmeåtervinningssytemet uppnådde inte den effektivitet som den var planerad för, avfrostning var tvunget att utföras sex gånger per dygn så fort utetemperaturen var under 00C. Dessutom, kanaler och filter för intagsluften var utsatta för problem orsakade av snö och fukt.

De gamla värmeväxlarna ersattes med nålvärmeväxlare 1998. Tack vare kontrollen på brinetemperaturen i nålvärmeväxlarssystemet kan nu värmen I den fuktrika frånluften återvinnas effektivt. Problemen med snö och fukt är också borta för gott.

“CARIBBEAN BAY”, SYD KOREA

Byggt 1990, Caribbean Bay – vattenparken är lokaliserad vid Everland Resort i Syd Korea – vilket är den största vattenparken i Asien. Värmeåtervinningssystemet var designat av Samsung Corporation och utfördes med Retermia´s nålvärmeväxlare.