Eleffektivitet

Huvuddelen av värmeåtervinningsbatteriernas livscykelkostnader består av energikostnader, d.v.s. fläktens elförbrukning.

För att minimera driftskostnader är det av yttersta betydelse att välja eleffektiv utrustning. Ett lågt tryckfall (Pa) innebär hög eleffektivitet.

Fläktens energiförbrukning är till stor del avgörande för ventilationsanläggningens energikostnader: fläktens elförbrukningskostnad kan vara mångfaldig jämfört med kostnaden för uppvärmning av tilluften.

Nålvärmeväxlarens stora värmeöverföringsyta betyder att frånthastigheterna är låga. Därför är nålvärmväxlarens tryckfall på luftsidan extremt lågt, ungefär 30-50 Pa. Då det inte är nödvändigt att investera i större fläktar i samband med saneringar av luftbehandlingssystemet, sparas investerings- och driftskostnad. Vid nyinstallation reduceras SFP-värdet med 25-35% jämfört med konventionella batterier.

På sidan ”Beräkna driftskostnader” kan du granska nålvärmeväxlarens driftskostnader och jämföra dem med ett konventionellt värmeåtervinningssystem.

RECAL®– programmen

Med RECAL får kunden exakta värden för årsverkningsgraden och energibesparingskalkylen.