RETCOOL®

Traditionellt installeras separata batterier för värmeåtervinning och kyla i luftkonditioneringssystemet. Kylbatteriet har ingen funktion att fylla under vinterdriften utan förorsakar ökade fläktdriftkostnader. Med Retermias värmeåtervinningssystem fungerar tilluftsidans nålbatteri som kylbatteri vid sommardriften. Med hjälp av nålbatteriets låga tryckfall på luftsidan (10 – 100 Pa) är det enkelt att installera VÅV och kyla i befintliga anläggningar med befintliga fläktar och bibehållet luftflöde. Nålbatteriet kan placeras utomhus på tak, ersätta intagsgaller eller inomhus kanalanslutet, i fläktrum eller annat utrymme.

 

 

Kyla som utförs med Retermias nålbatteri har många fördelar som:
 • Kyla kan utföras med stor temperaturskillnad på vätskan och med hög ankommande vätske- temperatur (10 – 12 ˚C):
 • Kylmaskinen får högt COP- värde vilket ger lägre kylkostnader.
 • Besparingar i fjärrkylans anslutningsavgift och driftkostnader.
 • Kondensförluster minimeras.
 • Låg fläktdriftkonstnad, SFP- värde mindre än 1 kW/(m3/s).
 • Kyla kan utföras i befintliga anläggningar utan att byta fläktar.
 • Flera tilluftaggregat kan använda ett gemensam kylbatteri.
 • Kyleffekten kan ökas linjärt och kondensförlusterna minimeras genom att öka luftflödet.
 • Kylningen blir hygienisk och nålbatteriet är lätt att rengöra.
 • Idealiskt koncept för fjärrkyla.
 • Vid nattdrift kan luftflödet t.ex. fördubblas.
 • Möjlighet för frikyla.
 • Droppavskiljare behövs ej.
Mätningsresultat: tilluftens temperatur efter nålbatteriet vid olika ingående vätsketemperaturer. Värmeöverföringsvätskan vid mätningarna var 45 % etylenglykol.